De Jesjiechte van d'r Dialekverain Kirchröadsjer Plat

(teks oes 't Julde Bóch, oesbraad i 1999)

Vuur d'r teks in 't Hollendsj jut uur mit de moes uvver 't veënsje.
Voor Nederlandse tekst, wijs met de muis naar het vlaggetje.

Al langer woare versjeie könner en liebhaber van ’t Kirchröadsjer Dialek um jang mit ’t verzammele van wöad, zagenswies en sjpruch van de hieziejer moddersjproach. Doabij sjrievete hei en doa lü va Kirchroa jesjiechtens en jediechte in ’t Plat.
Hollendsje vaan

In oktober 1973 zatse de here Friets Ploum, Jeu Paffen en Hans Stelsmann inne ópróf in d’r Zuid-Limburger vuur ing verzammeloeng van je-interesseerde lü, um – wen meuglieg – inne verain tse jrunde. De mitjelieder doavan zouwe ziech jon tsouwlegke óp ’t leëze en sjrieve van ’t Kirchröadsjer Plat, jans noa de rejele en vuursjrifte die durch ’t comité Kirchröadsjer Dieksiejoneer woare ópjesjteld. Nog al jet lü jónge doadróp in, en doanoa koam me jiddere mond bijenee.
Hollendsje vaan

Oes inne vaste jroep va drutsing persoeëne woeët óp d’r 21-ste meëts 1974 d’r verain ‘Kirchröadsjer Plat’ jejrund. D’r vuursjtand besjtong oes de drei heiboave jeneumde here, die d’r ópróf in de tsiedónk hauwe jezatsd.
Hollendsje vaan

Wail de Stichting Dieksiejoneer noaderhanks jeer zoog, dat me ziech an de rejele en vuursjrifte van ing sjriefwies zouw haode, die ziech noa de sjtandaardsjproach ’t Nederlands oriënteret, (alzo Kirchroa va: - rode, -rade) woeët óch d’r naam van d’r Verain Kirchröadsjer Plat va doe aaf mit ing d jesjrève. D’r verain kroog doabij als ekstra óngertiettel: “vuur d’r behaod van de moddersjproach”.
Hollendsje vaan

Jiddes joar verzörjet me de tekste vuur de vasteloavends-tsiedónk en rikket me teksmateriaal aa vuur ’t blad van Veldeke Limburg. Jerejeld zouw me in de lokaaltsiedónk d’r Zuid-Limburger sjtuks-jer in ’t Kirchröadsjer Plat losse zetse, um zoeë ’t dialek oes tse drage.
Hollendsje vaan

Van versjeie mitjelieder koame bucher mit jesjiechtens en jediechte oes, en óch d’r verain zelver koam in 1977 mit e bóch ónger d’r tiettel “Jesjiechte en jediechte in ós moddersjproach”.
Hollendsje vaan

In ’t zilvere joebielejoems-joar 1999 zoog e Kingervuurleësbóch ’t lit mit d’r tiettel “Mörje junt vier wieër”, ing co- prodoektsiejoeën van de sjrievere van d’r verain, die ziech doavuur ekstra óp kingerjediechte en –jesjiechtens hauwe tsouwjelaad.
Hollendsje 

vaan

Al mennieg joar presenteert d’r verain d’r Dialekkalender, ummer rónk e jeweëld thema zoeë wie : auw wieëtsjafte, zagenswies, aintseljenger, kingersjpelsjer, boerehöf, künstler oes Kirchroa e.z.w.. ’t Mitwirke an de vasteloavends-tsiedónk jeet nog ummer wieër, jraad wie ’t aalieëvere van e jediech en inne tekst in inne column ónger d’r rubriek ‘Plat’ in d’r ‘Zuid-Limburger’, en dat al joare jidder wèch.
Hollendsje vaan

Mitjewirkd is óch ummer woeëde mit ’t aarikke van tekst, jediechte en jesjiechte vuur de oes-jaaf van de joarbucher ‘Uvver Plat jekald’ van de ‘Stichting Dieksiejoneer’. ’t Is ’t nüedieje aajedrage vuur de oes-jaaf en de her-oes-jaaf van d’r ‘Kirchröadsjer Dieksiejoneer’.
Hollendsje vaan

Mitjelieder poeblietsere in ’t blad va Veldeke en ze lieëvere bijdreëg an de buchs-jer van d’r Historische Kring “Kerkrade Onderweg”. Durch versjillende mitjelieder weëd werk i-jesjikd vuur d’r Veldeke-dialekpries, deë jiddes joar weëd oes-jerikd, woabij óch e paar sjrievere in de pries zunt jevalle.
Hollendsje 

vaan

Zait de jrundoeng van d’r verain is d’r hammer van d’r vuurzitsender jewesseld van d’r Friets Ploum noa d’r Jeu Paffen, d’r Hans Stelsmann, d’r Wiel Thomas en is óp dizze momang in heng van d’r Hub Vreuls. In d’r loof van de joare entvole d’r verain innije mitjelieder, mer mit en mit waset de mitjelieder-tsaal. D’r Dialekverain va hü betrukt oes jans Kirchroa zieng 34 mitjelieder en hat ‘r des in de leëftsiet van 29 bis 86 joar.
Hollendsje vaan

Jiddes noa-joar weëde drei dialekoavende jehaode. Tswai zunt ‘r in ós verainslokaal en inne óp Burg Rode i Herzogenrath. Vruier woeëte dan óch sjrievere van anger dialekveraine en anger jeëjende i- jelade um vuur tse drage, momentaan sjteet mierendeels eje werk van en durch eje mitjelieder óp d’r projram. ’t Motto doabij is: ‘Mit inne laach, ing troan en inne jrieëmel’.
Hollendsje vaan

Óp d’r ieësjte dialekoavend weëd d’r nuie Dialekkalender prezenteerd. Mierendeels kan inne, deë mit bijdreëgt an ’t wieër oesdrage van ’t Kirchröadsjer plat of dat óngersjtutst, ’t ieësjte eksemplaar in emfang numme.
Hollendsje vaan

Dökser treëne verainsmitjelieder óp mit vuurdreëg oes eje werk, zoeëwie bij de Kerst-In, verainsfester, veransjtaltoenge, krankedaag en bij noamiddage van de ex-köaler. Bij de oavende van sjwesterveraine, wie d’r Wauwel, Öcher Plat, Um Mamelis, De Bongert ezw. weëde döks innieje van ós mitjelieder jevroagd um vuur tse drage um doamit ós sjun dialek oes tse drage. In 1984 woeët durch tswai mitjelieder ’t jebeds-, jezanks-, en mèsbuchs-je “Tser Iere Jods” mit tekste en lidsjer vuur dialekmèse inee-jezatsd en oesbraad.
Hollendsje vaan

Jiddes joar weëd in d’r meëts, óp d’r daag van de joarverzammeloeng van d’r Dialekverain Kirchröadsjer Plat, ing Hillieje Mès ópjedrage in ós moddersjproach. Went vuur anger jeleëjenhete i Kirchroa um zoeng dialekmès weëd jevroagd, weëd doadraa mitjewirkd.
Hollendsje vaan

De thema’s van ’t jesjrève en vuurjedrage werk van de eje sjrievere junt va kingerjediechs-jer en vertselsjer uvver natoeërbeleëvenisse, leëvensvroage, loestieje vuurvel, de hemet, bis sjpitse en nui zagenswies en sjpruch. Ze junt uvver doe, hü en mörje, oes ’t hats en ’t leëve.
Hollendsje vaan

Mitjelieder wirke mit an ’t uvverzetse va foldere, plakkate, fes-, jeboerts-, rouw-, en trouwkate en annóngse, en óch zaachens wie ’t ópsjtelle van volsjtendieje tekste vuur dooffaier en hoeëgtsiette. Tekste va lidsjer wie vuur de Sjlajer-paraad en tekste van cd’s die oeskómme, weëde óp vroag noajekiekd óp richtieje sjriefwies en jód Kirchröadsjer plat.
Hollendsje vaan

In d’r verain zunt ummer e jroeës deel lü, die ziech sjpetsiejel tsouwlegke óp de sjriefwies. Nui prodoekte weëde an ee vuurjelaad en iedeje oes-jewesseld. ’t Ópzetse en i-dele van inne tekst, ’t raim, ’t ritme en de diechvorm weëd jód durchjenoame, jrundliech besjpraoche en besjtoedeerd. En óch alle zaachens, die ós dialek zoeë bezóngesj eje zunt.
Hollendsje vaan

De leefde vuur de moddersjproach en de zörg um d’r behaod dervan hilt d’r verain anno 2000 nog ummer vol bejaisteroeng.
Hollendsje vaan