De Kalendere zait 2000

Went uur mit de moes uvver 't bildsje jut, kant uur mieë uvver deë kalender leëze.

 


2016

De auw jesjefter va Kirchroa


2017

De sjutse va Kirchroa


 

 

 


 

 

 


2012

Plaie en plaisjer i Kirchroa


2013

Sjpatseerjeng in en rónk Kirchroa


2014

Fester i 2014


2015

Koelle en koelpiete


2008

900 joar faar St. Lambeëtus


2009

Bildsjer van de kwartette


2010

Jediechs-jer van d'r Hans Stelsmann


2011

Baalsbrugkermölle en Wormdal


2004

Joares-monde


2005

Dere oes 't Gaia Park


2006

Bilder oes verleie tsiet


2007

Joegend en sjport i Kirchroa


2000

Kirmens mit auw kareselle


2001

Sjportveraine


2002

Sjutserije


2003

Jezankveraine en koere