De Kalendere va 1981 bis 1999

Went uur mit de moes uvver 't bildsje jut, kant uur leëze
an wem vier deë kalender doetsertsiet aajeboane hant.

 

1981

Denkmaler,
bilder va Kirchroa

1982

Auw foto’s va
Kirchroa en Ejelze

1983

Auw foto’s va
Blierhei en Kirchroa

1984

De Bokkerieër
in ’t Roderland

1985

WMC

1986

200 Joar sjteeweëg

1987

Auw wöad

1988

Aod nuits 

1989


Kaoche en praosje

1990


Moezziekveraine

1991

Zagenswies
mit tseechenoenge

1992

Bekankde
aintseljenger

1993

Boerehöf
van d'r Lou Vonken

1994


Kingersjpelsjer

1995

Zagenswies
en sjoebwöad

1996

Künsler
oes Kirchroa

1997

Bedrieve
i Kirchroa

1998

Auw sjoeële
va Kirchroa

1999

Auw wieëtsjafte
en kinoots

 

Klietsj hei vuur
de Kalendere zait 2000.