De Bucher

         

Versjiedene sjrievere oes d’r verain
(70er joare)

verain - jediechte en jesjiechte in s moddersjproach

Jediechte en jesjiechte in ós moddersjproach

Herman Hirsch, Hans Stelsmann, Ger Stuurman (1983)

verain - inne sjpatseerjank durch os moddersjproach

Inne sjpatseerjank durch ós moddersjproach

Hans Stelsmann (teks),
Nico Ploum (moezziek)
(1984)

hans stelsmann - tser iere jods

Tser iere Jods

Boeb Wirtz (1984)

boeb wirtz - blomme oes de bende

Blomme oes de Bende

Herman Hirsch en
Hans Stelsmann (1984)

hans stelsmann herman hirsch - kirchroa s hemetsjtad

Kirchroa ós hemetsjtad

         

Boeb Wirtz (1985)

boeb wirtz - nog jet blomme oes de bende

Nog jet blomme oes de Bende

Pierre Essers (1985)

pierre essers - e sjtroas-je um

e Sjtröas-je um

Hans Stelsmann (1986)

hans stelsmann - onger os vertseld

Ónger ós vertseld

Nico Ploum (1988)

nico ploum - roffe noa de hemet

Róffe noa de hemet

Hans Stelsmann (1989)

hans stelsmann - van t ee op t angert

Van ’t ee óp ’t angert

         

Nico Ploum (1989)

nico ploum - in dr sjoes van de hemet

In d’r sjoeës van de hemet

Pierre Essers (1992)

pierre essers - de epistele va tswai vrung

De epistele va tswai vrung

Pierre Essers (1993)

pierre essers - tusje daag en dauw

Tusje daag en dauw

Frans Haselier (1997)

frans haselier - nuus wier vertselle jevelles

Nuus wieër vertselle jevelles

Hens van de Weijer (1997)

hens van de weijer - dr konzoel va kirchroa

D’r konzoel va Kirchroa

         

Versjiedene sjrievere oes d’r verain (1999)

verain - mrje junt vier wier

Mörje junt vier wieër

Pierre Essers (2000)

klumme

Mit ’t klumme van
de joare

Frans Haselier (2003)

frans haselier - vruier woar alles besser

Vruier woar alles besser….en anger lüejens

Versjiedene sjrievere oes d'r verain (2004)

verain - kris jesjiechtens en jediechte

Kris-jesjiechtens en -jediechte
in ós moddersjproach

Frans Haselier (2005)

frans haselier - ing klingiegheet

Ing klingiegheet
of Krrrtute Vram Peng

         

Frans Haselier (2008)

frans haselier - oesverkoof

Oesverkoof

Hens van de Weijer (2008)

hens van de weijer - jesjiechtens van hennes dr mennes

Jesjiechtens van Hennes,
d’r Mennes

Mia Engels-Souren (2008)

mia engels - mit hats en ziel

Mit Hats en zieël

Tjeu Wetzeler (2008)

Vuur Diech

Vuur Diech

Mia Engels-Souren (2011)

mia engels - mondsjtroale

Mondsjtroale

         

Tjeu Wetzeler (2011)

I Vuur en Vlam

I Vuur en Vlam

Hans Stelsmann jr.

tejatersjtukker

Tejatersjtukker

Annie Tummers (2011)

Kluur va jans Jeweun

De Kluur va Jans Jeweun

Frans Haselier (2012)

Glückauf

Glück auf Hollendsje Koel

Zemtlieje (aod) mitjelieder (2014)

Joebielejoemsbóch

Kweer durch ós Plat

         

Tjeu Wetzeler (2014)

Inne Sjpatseerjank mit ...

Inne Sjpatseerjank mit ...

Annie Tummers (2015)

Ing Mangel Zonnesjtroale

Ing Mangel Zonnesjtroale