Rolduc

Toke Koken

Rolduc is d’r äudste sjtaatse bouw va Kirchroa. Neëver e kloeëster hauw Rolduc e seminarie en e gymnasioem, evver mit dat letste is ’t laider jedoa. ’t Seminarie besjteet hü nog ummer.

In de Rococo biebliejoteek óp de ieëtsjte etaasj sjtunt auw bucher mit 700 joar jesjrève wiesheet.

Noen is Rolduc e hotel mit drei sjteere en e kongres-tsentroem. Me kan oes-sjtellónge in de kloeësterjäng bezukke, wie tsem baisjpiel d’r jöarliege wainachtsmaat, en ziech moezziek in de auw kirch kómme aahuure. Cursusse weëde óch jehaode.

Róngs- erum d’r bouw kan me van de sjun natoer jenisse.Inne sjpatseerjank langs de drei weiere, en nit tse verjèse durch d’r kroetjaad, is aabevoale.

Va eeje blauw droeve hant ze hei inne Château Rolduc jemaad, en óch e eeje jemaad beer kan me ziech hei pitsje.

Vuur d’r innerlieje miensj tse sjterke mós me in d’r Verloren Zoon zieë, besser jezaad de wieëtsjaf in d’r kelder, ofwaal in d’r Kanunnik, ’t restorang in d’r kloeësterjank. Doa kan me tsereët vuur lekker tse èse mit Limburgse sjpetsiealieteete.

 

Rolduc hat óch inne jroeëse cour hingenerum en tswai carees bezieëns de kirch, inne klinge en inne jroeëse.

In d’r jroeëse caree sjteet e koenswerk va vunnef pöal in inne krais bijenee. Tjeën inne poal sjeet e verke mit de vuurpoeëte eróp en oave-óp deë poal zits ing kroa. Dat verke is ’t tsiembool vuur de priester-sjtoedente va Rolduc, de kroa sjteet vuur de clerus, die oes de hüegde óp de verkens eraafkiekt.