Vasteloavend

Nico Ploum

Drei daag vasteloavend viere,
drei daag richtieg vrije man;
drei daag vräud en sjpas jenisse,
wie me dat i Kirchroa kan.

Drei daag vasteloavend viere,
tse veule dats-te nuus mieë móts;
drei daag nit mieë óp tse reje,
vuur ‘ne janse klinge vóts.

Drei daag sjpas en lidsjer zinge,
beer en sjnaps en brandewien;
drei daag dol en oes-jelosse,
mit ’t Trüt, ’t An, ‘t Fien.

Drei daag nit an zörg tse dinke,
nit a sjtuur en testament;
drei daag zelver diech verweëne,
of ’t sjneit en of ’t rent.

Drei daag jing tsekond verjèse,
kost ’t óch ‘ne bül vol jeld;
Kirchroa, doe bis wie vier zinge:
’t allersjunste óp de welt.