Natoer

Lies Wiertz

Iech zoog de allerieësjte anemoeëne
Al sjtoa tse bluie in d’r beusj.
Iech zoog ze in d’r jaad mit van alles sjlefe,
De meële, ’t tsies-je en de meusj.
 
Hei en doa sjtikt é maizus-je
sjui zie köpje oes ’t jraas.
En vier, vier rauwele uvver ’t vrugjoar,
wat werm tse kaod is en tse naas.
 
Al dinke vier dóks: “’t Kunt nie e eng dra.”
Vinge jiddere winkter vöal tse lank.
’t Weëd ummer mai ,ummer werm vrugjoar.
De natoer jeet ummer heure jank.
 
En wen iech dan jans vuurzichtieg
é paar van die ieësjte blömsjere pluk,
dan zien iech é kröatsje-vräusje
mit zie mänsje óp jen ruk.