Vakans

Lies Wiertz

Vier junt óp vakans mit inne vliejer,
en iech han vuur vleie zoenne sjtrank.
Mar mit d’r auto dat jeet óch nit,
da doert de rees werm vöal tse lank.

Vruier doe jong me noa de Eifel,
of noa Scheveningen an ’t sjtrand.
Óch maachet me ing fietsvakans,
in ós eje Heuvelland.

Iech han nuus tjeën Amerika,
al likt ’t wied va Kirchroa.
Iech jung, wen ’t müet noa Canada,
wen ich mar mit der fiets küet joa.