Hoddele klarienet

Frans Haselier

D’r pap van mienne opa,
woar sjtootse vanedreëjer
en mienne opa zelver
is inne trommelsjleëjer.

Mieng oma had tse zage
in ’t vrauwlükommietee,
de mam die zammelt fennigke
vuur träote bijenee.

Mie broor besjpilt de toeba,
d’r pap deë bloast trompet
en doarum mós iech prove
óp die hoddele klarienet.

Went mieng vrundinsjer sjpieële,
da zits iech i jen hoes,
den ieësj went iech jeproofd han
losse ze miech eroes.

De kinger zint an ’t róffe,
iech huur óch hön jesjledder,
mar iech sjpil do re mi fa sol,
de janse noeëteledder.

Iech huur dön boese renne
of óp ’t rollerbred.
Mar iech mós blieve prove
óp die hoddele klarienet.

Mieng vrundin had C.D.-tjer
van de Space Girls en K 3.
Maar ’t intsiegste wat iech han
is d’r Mars der Medici.

Rolling Stones en Rowwen Hèze
dat is moezziek vuur de wille.
Bij ós heem huurt me mar alling
de Egeländer sjpille.

Went angere Disco danse junt,
mós iech of iech wil of nit,
inne processiemarsj jon prove
óp die hoddele klarienet.

Noen is e nui jöngs-je kómme
en dat is miech jet.
Deë hat sjpróssele en roeë hoare,
die piekkelreët sjtunt van ’t vet.

Iech mós ummer noa hem sjpiense,
wail heë in de rij reëts vuur miech zitst
en dan maacht-e miech an ’t laache
went-e miech e eugs-je pitsjt.

Flaig sjpille vier nog ins tsezame
mit ós tswaie e duet.
Drum mós iech fliesieg blieve prove
óp mieng sjiekke klarienet.