Eemoal in 't joar

Annie Tummers

 

Vasteloavend is ing wasserval va sjpas,
woa jónk en aod ziech uvver vräud.
Went jidderinne kloon darf zieë,
da weëd palaver oes-jesjträud.

Preuve van d'r laach van 't leëve
jemiesjd mit moezziek en plezeer,
woa me darf drieve óp de sjpas
da vilt jinne reën mar konfettie neer.

Sjprietsieg, wie ing sjpringbron,
sjprankelend vol jezonge hoemoor;
me darf ziech in de tsiet verlizze
Sjaad … dat 't mar eemoal is in 't joar.